Säännöt

Curvatura ry

Säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Curvatura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu maaliskuun 7 päivänä 2018 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä Curvatura. Curvaturan kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja ilmoituskielenä suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja muille jäsenilleen mahdollisuus alppihiihdon, alamäkiurheilun ja muun urheiluun harrastamiseen. Lisäksi yhdistys tukee lääketieteen opiskelijoita lahjoituksin.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan Curvatura toteuttaa harjoittamalla:

 • harrastustoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan edistää lääketieteen opiskelijoiden tervehenkistä vapaa-ajan viettoa
 • aatteellisen toimintansa tukemiseksi varojen hankintaa järjestäen tempaustoimintaa, keräyksiä ja myyjäisiä, välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita ja ottaen vastaan lahjoituksia
 • Ja muuta hallituksen hyväksi katsomaa ja Suomen lain sallimaa toimintaa

4 § Curvaturan arvot

Curvaturan toimintaa ohjaa Curvaturan arvot. Curvaturan arvoja ovat:

 1. Vapaus
 2. Veljeys
 3. Nuoruus

5 § Curvaturan jäsenet

Curvaturaan kuuluu jäseniä, aktiivijäseniä sekä alumnijäseniäCurvaturan aktiivijäsenillä on äänioikeus Curvaturan vuosikokouksessa. Yhdistyksen uudet aktiivijäsenet valitsee Curvaturan jäsenten joukosta hakemuksen perusteella Curvaturan vuosikokous. Aktiivijäseneksi voidaan valita henkilö, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yhdistyksen toimintaa kohtaan ja toimii yhdistyksen hengen mukaisesti.

Curvaturan jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Opiskelijan tulee olla tiedekuntaan hyväksytty, mutta myös poissaolevaksi yliopistolle ilmoittautuneet opiskelijat voivat olla Curvaturan jäseniä. Curvaturan hallitus voi hyväksyä jäseneksi muunkin yksityisen henkilön, jonka on myös maksettava jäsenmaksu. Jäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta Curvaturan vuosikokouksessa.
Aktiivijäsenyys ja jäsenyys on varattu opiskelijoille tai erityisluvalla hyväksytyille muille jäsenille. Viimeistään yliopistosta valmistumista tai opinnoista lopullisesti luopumista seuraavan toimintavuoden alussa jäsenet ja aktiivijäsenet siirtyvät alumnijäseniksi. Alumnijäsenyys kestää eliniän, mutta vaatii jäsenmaksun maksamista vuosittain.

Alumnijäsenellä on puheoikeus mutta ei ole äänioikeutta kokouksissa. Alumnijäsenen vuotuinen jäsenmaksu määritellään erikseen vuosikokouksessa.
Jäsenellä ja aktiivijäsenellä on oikeus erota Curvaturasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti Curvaturan kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen muistutuksista huolimatta katsotaan myös eroamiseksi RY:stä.

Hallitus voi erottaa jäsenen tai aktiivijäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen huolimatta maksumuistutuksesta, toimii Curvaturan sääntöjen vastaisesti, rikkoo Suomen lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti.

Jäseniltä ja aktiivijäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää Curvaturan kokous. Curvatura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 § Hallitus

Curvaturan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu Curvaturan kokouksessa valitut henkilöt. Hallituksen koko on 3-8 ihmistä. Curvaturan kokous valitsee puheenjohtajan. Uusi Curvaturan hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan keskuudestaan. Vain aktiivijäsenet voivat asettua ehdolle hallitukseen ja vain aktiivijäseniä voidaan valita Curvaturan hallitukseen.

Hallitusten jäsenten toimikausi on 01.02.-31.01

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Curvaturan nimen kirjoittaminen

Curvaturan nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilit

Curvaturan tilikausi on 01.02-31.01 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Curvaturan kokousten koolle kutsuminen

Curvaturan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava Curvaturan laaja-alaisimmassa sosiaalisen median kanavassa, sähköpostilla jäsenille tai jollain muulla hallituksen hyväksi katsomalla jäsenistön kattavalla tavalla neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

10 § Curvaturan kokoukset

Curvatura pitää vuosittain yhden vuosikokouksen. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Curvaturan ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa Curvaturan jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Curvaturan kokouksissa jokaisella aktiivijäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

11 § Vuosikokous

Curvaturan vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus’
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja XX hallituksen jäsentä sekä uudet aktiivijäsenet
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 • päätetään Curvaturan jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja Curvaturan purkamisesta on tehtävä Curvaturan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Curvaturan purkamisesta.
Curvaturan purkautuessa sen varat siirtyvät Urheilulääketieteen säätiölle.